ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (“TDEM” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายฯ”) จะอธิบายการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่านหรือที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

 1. เกี่ยวกับเรา

  TDEM เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน TDEM เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 5 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

  TDEM เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือโตโยต้าทั่วโลก และปฏิบัติงานในฐานะสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค เพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมการผลิต และการจัดซื้อจัดจ้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก TDEM มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรในระดับภูมิภาคเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโลก บนพื้นฐานของเทคโนโลยีขั้นสูงและองค์ความรู้ (Know-how) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) และ บริษัท ไดฮัทสุ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (DMC) และทำงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคผ่านการสร้างรถยนต์โตโยต้าที่ดียิ่งขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Toyota’s Ever-better Cars)

 2. วิธีการติดต่อเรา

  หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • อีเมล: privacypolicy@tdem.toyota-asia.com
  • โทรศัพท์: (66) 02-790-5000
  • ที่อยู่: 99 หมู่ 5 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดต่อ หรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างท่านกับเรา เราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคฃของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
   1. (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ตำแหน่งหรือฐานะ ประเภทธุรกิจ สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเกิด สถานภาพทางการสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร (เช่น ชื่อ เพศ อายุ) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน) รายละเอียดการเข้าเมือง (เช่น วันที่เดินทางมาถึงและเดินทางออกประเทศ) ลายมือชื่อ เสียง เสียงที่บันทึก รูปถ่าย เค้าโครงลักษณะใบหน้าเพื่อการจดจำ ภาพจากกล้องวงจรปิด สถานที่ทำงาน วุฒิการศึกษา ข้อมูลประกันภัย ป้ายทะเบียนรถ ทะเบียนบ้าน รายรับภายในครัวเรือน เงินเดือน รายรับส่วนตัว รายละเอียดการสมัครงาน (เช่น ประวัติส่วนตัวแบบย่อ และ/หรือข้อมูลสมัครงาน บุคคลอ้างอิง ข้อมูลที่บันทึกและสัมภาษณ์) และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ท่านได้มอบให้แก่เรา
   2. (ข) ข้อมูลที่ใช้ติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ไลน์ไอดี (LINE ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ข้อมูลผู้ติดต่อของท่าน และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆที่ท่านได้มอบให้แก่เรา
   3. (ค) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ
   4. (ง) ข้อมูลธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงินให้แก่ท่าน และจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ และรายละเอียดอื่นๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านจัดหาให้เรา หรือรับจากเรา
   5. (จ) ข้อมูลด้านการตลาดและการสื่อสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลติดต่อจากเรา บริษัทในเครือของโตโยต้า บริษัทคู่ค้า และบริษัทอื่นๆ และรายละเอียดอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสารของท่าน
   6. (ฉ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Login) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ประวัติการค้นหา ข้อมูลและรูปแบบการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้บนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ
   7. (ช) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลลายนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้า ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ หมู่เลือด ประวัติทางการแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ และประวัติอาชญากรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
  2. หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่เรา เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และบุคคลอ้างอิงหรือรับรอง ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำได้และเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายฯ นี้ โปรดแจ้งนโยบายฯ นี้แก่ท่านแหล่านั้นเพื่อให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (เว้นแต่มีข้อยกเว้นความยินยอมตามกฎหมาย) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ นี้
  3. เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลลายนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้า ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ หมู่เลือด ประวัติทางการแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ และประวัติอาชญากรรม และข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถทำได้ หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  4. ท่านจะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง
 5. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  เราอาจเก็บรวบรวมและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

  1. (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อเรา เมื่อต้องการสอบถามข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร เช่น แบบสอบถาม หรือใบสมัครงาน การลงทะเบียนเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากเรา หรือเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังเรา
  2. (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
  3. (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากผู้อื่น เช่น บริษัทในเครือของโตโยต้า ผู้ให้บริการของเรา บริษัทคู่ค้าของเรา หรือบริษัทอื่น หากบริษัทเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรือซึ่งท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไว้กับบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี

 6. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)
   1. (ก) เพื่อจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน: เช่น เพื่อเข้าทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ ก็ตามที่เรามีร่วมกับท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เพื่อปฏิบัติการและดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับ การให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา
   2. (ข) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์: เช่น เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านตามที่ท่านร้องขอ หรือเกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ เพื่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่างๆ
   3. (ค) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ บริการ และผลิตภัณฑ์: เช่น เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการดำเนินธุรกิจในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างรายงานแบบรวมและไม่ระบุชื่อ เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ หรือการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแก่พนักงาน
   4. (ง) การสื่อสารและการตลาด: เช่น เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เกี่ยวกับธุรกิจและการตลาด เพื่อส่งจดหมายเชิญให้ท่านร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารของเรา ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ SMS MMS ระบบปฏิบัติการ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
   5. (จ) การสรรหาบุคลากรและความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เช่น เพื่อดำเนินกิจกรรมการสรรหาบุคลากร เพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านสำหรับตำแหน่งงาน เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่านในฐานะผู้สมัครงาน และคุณสมบัติของท่านสำหรับตำแหน่ง เพื่อกำหนดคุณสมบัติสำหรับการเริ่มจ้างงาน และการตรวจสอบการอ้างอิงและคุณสมบัติของท่าน เพื่อจัดการค่าจ้าง เพื่อจัดหาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เพื่อดำเนินการการเรียกร้องสวัสดิการของท่านและครอบครัว เช่น สวัสดิการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสวัสดิการ เช่น การเดินทาง เพื่อจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับงาน สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรม และ/หรือหลักสูตรการพัฒนา เพื่อดำเนินการประเมินผลและความสามารถเพื่อการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพนักงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการสื่อสารภายใน เพื่อดำเนินกิจกรรมการวางแผนและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อประเมินคุณสมบัติสำหรับงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อจัดการและดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของท่าน เพื่อรวบรวมหลักฐานสำหรับการลงโทษทางวินัยหรือการเลิกจ้าง เพื่อกำหนดช่องทางการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายการจ้างงาน และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่เราต้องการเพื่อวัตถุประสงค์อันเกี่ยวเนื่องกับการสมัครงาน หรือการจ้างงานของท่าน
   6. (ฉ) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เช่น เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ระบุและ ยืนยันและรับรองความถูกต้องของตัวตนของท่าน
   7. (ช) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อดูแลจัดการการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในของบริษัท
   8. (ซ) การปฎิบัติตามหน้าที่ กฎข้อบังคับ และข้อผูกพัน: เช่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม
   9. (ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เช่น เพื่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการกระทำทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของเรา เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด และบันทึกภาพถ่าย เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา
   10. (ญ) การตรวจจับการทุจริต: เช่น เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต รวมถึงการทำการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ
   11. (ฎ) ธุรกรรมองค์กร: เช่น ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว
   12. (ฏ) ความเสี่ยง: เช่น เพื่อการจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี่ยง
   13. (ฐ) ชีวิต: เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  2. เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้
   1. (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
   2. (ข) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เป็นคู่สัญญากับเราหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
   3. (ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก
   4. (ง) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   5. (จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐ
   6. (ฉ) ในกรณีที่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  3. ในกรณีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพื่อทราบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวและจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
  4. ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้
 7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นแยกต่างหากด้วยเช่นกัน
  2. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลอื่นดังต่อไปนี้
   1. (ก) บริษัทในเครือของโตโยต้า: เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในกลุ่มโตโยต้า เราอาจมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง หรืออนุญาตให้บริษัทในเครือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทในเครือดังกล่าวรวมถึง
    1. (1) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
    2. (2) บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
    3. (3) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศสิงคโปร์)
    4. (4) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)
    5. (5) บริษัท ไดฮัทสุ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)
   2. (ข) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาบริการและผลิตภัณฑ์จากภายนอกเพื่อให้บริการต่างๆ แทนเราหรือเพื่อช่วยในการจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึง
    1. (1) ผู้ให้บริการด้านการคมนาคม คลังสินค้า และการขนส่ง
    2. (2) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัย การวิเคราะห์ และการสำรวจ
    3. (3) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การจัดกิจกรรม และการสื่อสาร
    4. (4) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
    5. (5) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์
    6. (6) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
   3. (ค) บริษัทคู่ค้าของเรา: ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถยนต์ ธุรกิจและตัวแทนให้บริการจัดหาที่พัก ธุรกิจสุขภาพและประกันภัย ธุรกิจสถาบันการเงิน
   4. (ง) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย
   5. (จ) ที่ปรึกษา: ซึ่งรวมถึงทนายความ เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา โดยอาจใช้สิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิโต้แย้งในทางกฎหมาย
   6. (ฉ) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่: ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การมอบหมาย การโอน หรือการจำหน่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน
  3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ดังนั้นหากกฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
 8. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือของโตโยต้า อาจมีการโอนหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกัน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ระบุในนโยบายฯ นี้
  2. เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของโตโยต้าในต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เพียงพอ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผู้รับโอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากจำเป็น
  3. ในกรณีที่เรามีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเราพบว่ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้กระทำได้เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย
 9. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ นี้ และตามหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมาย โดยหลังจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้อีกต่อไป เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
  2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น เพื่องานใดงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือทำลายข้อมูลนั้นหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
  3. ท่านมีสิทธิที่จะให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ในบางกรณี เว้นแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามกฎหมายกำหนด
 10. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ท่านมีสิทธิต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” ข้างต้น

  1. สิทธิในการเข้าถึง
   ท่านอาจขอเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เราได้ เว้นแต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือ การเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
  2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
   ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
  3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
   ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในกรณี
   1. (ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป
   2. (ข) เมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอมให้เราทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราได้ทำการตรวจสอบแล้วว่า ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่เราจะสามารถเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป
   3. (ค) เมื่อท่านได้ทำการคัดค้านมิให้เราเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป และเราไม่มีเหตุหรือข้อยกเว้นทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือใช้ดังกล่าว
   4. (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
   5. (จ) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
   ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ข้างต้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้ข้อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดไว้
  4. สิทธิในการจำกัดการใช้
   ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดังต่อไปนี้
   1. (ก) ท่านได้ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอของท่าน
   2. (ข) ท่านได้ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
   3. (ค) เราหมดความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เราเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของท่าน
   4. (ง) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐ หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอของท่าน
   5. (จ) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอของท่าน
  5. สิทธิในการคัดค้าน
   ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
   1. (ก) เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
   2. (ข) เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจที่ได้รับมอบจากรัฐ
   3. (ค) กรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
   4. (ง) เป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
   หากท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิแจ้งความประสงค์ว่าจะให้เราลบหรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้
  6. สิทธิในการโอนย้าย
   ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการอัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัดและวิธีการทางเทคนิคของเรา
  7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
   ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเมื่อใดก็ได้ สำหรับกรณีที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า
  8. สิทธิในการร้องเรียน
   ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยท่านสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางการติดต่อของเราข้างต้น และท่านอาจร้องเรียนกรณีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
 11. การแก้ไขนโยบายฯ นี้
  1. เราอาจแก้ไขนโยบายฯ นี้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ โดยเราจะแจ้งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
  2. เราจะใช้นโยบายฯ ฉบับล่าสุด สำหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน