สมัครงาน

โอกาสในการทำงานและสมัครงาน

บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง หรือ TDEM เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชีย (Regional Headquarter) ของการพัฒนาและวิจัยชิ้นส่วนรถยนต์ต้นแบบของ TOYOTA แห่งเดียว ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงยังเป็นส่วนสนับสนุนหลักของการผลิตรถยนต์หลายรุ่น โดยมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาค ทางด้านคุณภาพการปฎิบัติงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และเป็นระดับโลกในด้านการจัดส่งอะไหล่ ชิ้นส่วนและยานพาหนะ

การทำงานใน Regional Headquarter น้องๆ จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานติดต่อประสานงานกับคนหลากหลายเชื้อชาติ เนื่องจากในทุกๆ ปีจะมีพนักงานต่างชาติ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานใน TDEM และมีการสนับสนุนพนักงานคนไทยเพื่อไปเรียนรู้ และปฏิบัติงานในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอีกด้วย ในโครงการ ICT (Intra Company Transferee)

นอกจากนี้ TDEM ยังมีหลักสูตรการ Training ที่เข้มข้น ตลอดระยะเวลา 1 ปี เช่นการสอนความรู้พื้นฐานและหลักการทำงานแบบ TOYOTA (Toyota Ways) การสอนวิธีคิด รูปแบบการทำรายงาน รูปแบบการวิเคราะห์ปัญหาแบบ TOYOTA และบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ที่คอยสอนงานน้องๆ แนะแนวทางการทำงาน และดูแลน้องๆ ตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตการทำงานในบ้าน TDEM หลังนี้

ขอบเขตของงาน

 • Research & Development

  • Body Engineering
  • Chassis Engineering
  • Electronic Engineering
  • Material Engineering
  • Powertrain Engineering
  • Regional product planning
  • Technical External Affairs
  • Technical Planning
  • Vehicle Evaluation
 • Manufacturing Support

  • Conversion & Accessories
  • Manufacturing Support
  • Production Control/Logistics
  • Production Engineering
  • Production Planning
  • Project Planning
  • Purchasing
  • Quality
  • Service Parts Center
  • Environmental Management Promotion
 • Administration

  • Accounting & Finance
  • Corporate Planning
  • General Affairs
  • Human Resources
  • Information System
  • Internal Audit
  • Internal Safety and Environment
  • Legal

Reseach & Development

ต้อนรับสู่งาน R&D ระดับ world-class ในประเทศไทย !!

Division

Detail

Major

1. Body Engineering

ออกแบบและพัฒนาตัวถังรถยนต์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย รวมถึงห้องโดยสารที่มีความสะดวกสบายส่วนประกอบมีความสวยงามและทันสมัยรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ

Mechanical Eng, Aerospace Eng, Automotive Eng, Mechatronic Eng

2. Chassis Engineering

ออกแบบและพัฒนาช่วงล่างของรถยนต์ให้มีความทนทาน ขับขี่ด้วยความนุ่มนวล มีการควบคุมที่แม่นยำ รวมถึงการทรงตัวที่มั่นคง เพื่อรองรับการใช้งานในทุกรูปแบบและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Mechanical Eng, Aerospace Eng, Automotive Eng, Mechatronic Eng

3. Electronic Engineering

พัฒนาและทดสอบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบมัลติมีเดียรวมถึง Embeded softwareซึ่งควบคุมการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของรถยนต์ เช่น ระบบควบคุมการทำงานของรถไฮบริด

Electronics Eng, Electric Eng, Mechatronics, Computer Eng Mechatronic Eng

4. Material Engineering

ประเมินคุณภาพวัสดุต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุในแต่ละภูมิภาค ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการเป็นศูนย์กลางการวิจัยวัสดุยานยนต์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะเป็นวัสดุโลหะ วัสดุพอลิเมอร์ สี, น้ำมันเชื้อเพลิงหรือตัวกรองไอเสีย (Catalytic Converter)

Metallurgical, Chemical, Material, Engineering Mechatronic Eng

5. Powertrain Engineering

ออกแบบชิ้นส่วน ปรับแต่ง ทดสอบสมรรถภาพของเครื่องยนต์ดีเซล, เบนซิน, CNG และ ระบบการส่งกำลังของรถยนต์ เช่น ชุดเพลาขับ, เกียร์M/T, A/T, CVT ให้ได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

Mechanical Eng, Aerospace Eng, Automotive Eng, Mechatronic Eng, Electrical (Software-related) Mechatronic Eng

6. Regional Product Planning

ศึกษา สํารวจและค้นคว้าข้อมูลรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มทางการตลาด เพื่อที่จะนำเสนอรถที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Industrial Eng, Mechanical Eng, Aerospace Eng, Automotive Eng

7. Technical External Affairs

รวบรวม วิเคราะห์ ติดตาม เจรจาและหารือในเรื่องข้อกำหนดทางเทคนิคของรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบวิจัยและพัฒนารถยนต์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว รวมทั้งค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและนำเสนอแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานและรถยนต์สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Industrial Eng, Chemical Eng, Aerospace Eng, Automotive Eng

8. Technical Planning

วิเคราะห์ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการออกแบบและวิจัยเพื่อพัฒนารถยนต์
1) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม
2) การจัดซื้อควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนรถยนต์ต้นแบบรวมถึงการผลิตรถยนต์ต้นแบบ
3) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการออกแบบควบคุมการใช้ข้อมูล
4) ส่งเสริมคุณภาพการออกแบบ

Industrial Eng, Mechanical Eng, Aerospace Eng, Automotive Eng, Mechatronic Eng

9. Vehicle Evaluation

ประเมินและทดสอบสมรรถนะรถยนต์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทนทาน ความสะดวกสบายในการขับขี่รวมไปถึงประสิทธิภาพของการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ต้นแบบรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อนส่งมอบให้ฝ่ายผลิตต่อไป

Mechanical Eng, Aerospace Eng, Automotive Eng, Mechatronic Eng

Manufacturing Support

All region supporting !!

Division

Detail

Major

1. Conversion & Accessories

วางแผนผลิตภัณฑ์ จัดหาพัฒนาและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โตโยต้า เพื่อเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและสนับสนุนยอดขายให้เพิ่มขึ้น

Mechanical Eng, Industrial Eng, Electrical Eng

2. Manufacturing Support

1. Plant Operation Support : พัฒนาระบบ (เครื่องมือ) เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานของโรงงานทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตในทุกๆ ด้าน

2. AP-GPC : วางแผนและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาพนักงานสายการผลิต, สนับสนุนกิจกรรมการผลิตเช่นการแข่งขันทักษะการผลิต กิจกรรม Quality Circle Control (QCC) ของโตโยต้าในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

Any fields of engineering
Any fields of sudy

3. Production Control/Logistics

1. Production control : วางแผนและกำหนดจำนวนการผลิตรถยนต์ ตามที่ฝ่ายขายประมาณการยอดคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยจัดทำแผนการผลิตและควบคุมกำลังการผลิตของโรงงานผลิตรถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนในเอเชียแปซิฟิค ให้มีระดับกำลังการผลิตที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม

2. Logistic : วางแผนและออกแบบงานการจัดส่งชิ้นส่วนเพื่อการผลิตและจัดส่งรถยนต์หลังการผลิต ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ (ลดต้นทุน, ลดเวลา, เพิ่มประสิทธิภาพการบรรทุก) มากยิ่งขึ้น

Industrial Eng, Business admin Logistics Economic or any related fields

4. Production Engineering

วางแผน, จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานเพื่อสำหรับผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ให้ทันกำหนดเวลาและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการควบคุมการสร้างหรือขยายโรงงาน, กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

Any field of engineering, Safety, Health, Environment, Business Admin

5. Production Planning

ศึกษาแผนการ Supply รวมถึงการลงทุนของโครงการรถยนต์ใหม่ และการขยายฐานการผลิต รวมถึงการวางแผน Supply Chain ของฐานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน

Business Admin, Economics, any related fields

6. Project Planning

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรถยนต์ใหม่และโครงการเพิ่มกำลังการผลิต ขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างกำไร ตลอดจนคุณภาพและความเสี่ยงในการลงทุนของโครงการ

Business Admin, Economics, any related fields

7. Purchasing

จัดซื้อและจัดหาชิ้นส่วนรถยนต์ วัตถุดิบ และเครื่องจักร ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Industrial Eng Business admin Economics or any related fields

8. Quality

วางแผนงานรับประกันคุณภาพในภูมิภาคและดูแลบริษัทในเครือที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนางานคุณภาพและทำการวิเคราะห์ความผิดพลาดของปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Mechanical Eng, Industrial Eng, Production Eng, Automotive, Electrical Eng, Material Chemical Metalogical

9. Service Parts Center

รองรับความต้องการชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอะไหล่ในการซ่อมรถยนต์จากบริษัทในเครือโตโยต้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

Economics, Logistics, Industrial Eng

10. Environmental Management Promotion

วางแผนงานในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ โตโยต้าในเครือเอเชียแปซิฟิค ซึ่งครอบคลุมในทุกภาคส่วน Manufacturing, Logistic, Purchasing, Sales, Communication

โดยรวมถึงการตรวจสอบความคืบหน้า การแก้ปัญหาและการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

Environmental Industrial Eng. Industrial Mgt.

Administration

Key success for the company

Division

Detail

Major

1. Accounting & Finance

จัดทำบัญชีและดูแลงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี หลักการควบคุมภายใน และกฏระเบียบทางราชการ วางแผนกำไรและงบประมาณของบริษัท รวมถึงติดตามควบคุมการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ วางแผนและบริหารการเงินของบริษัทในไทยวางแผนต้นทุนและกำไรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงต้นทุนและกำไรของแต่ละบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนและพัฒนาผลกำไร

Accounting, Finance, Economics

2. Corporate Planning

กำหนดทิศทางนโยบายระบบการจัดการภายในองค์กร พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทั้งองค์กรภายในประเทศ และทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคการบริหารงานทั่วไป : การบริหารงานสำนักงาน โดยมีขอบเขตควบคุมถึงการดูแลรถยนต์สำนักงาน ทรัพย์สินขององค์กร การให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์

Economics, Business Admin, any admin fields

3. General Affairs / Human Resources

การบริหารงานทั่วไป :
การบริหารงานสำนักงาน โดยมีขอบเขตควบคุมถึงการดูแลรถยนต์สำนักงาน ทรัพย์สินขององค์กร การให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน การให้บริการโรงอาหารและมินิมาร์ท การดูแลความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

การบริหาระทรัพยากรบุคคล :
วางแผนดำเนินการและจัดการการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รวมถึงการเฟ้นหาพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับโตโยต้า ดูแลพนักงานให้มีความสุขกับการทำงาน พัฒนาพนักงาน ทำระบบออกแบบเงินเดือนโบนัส ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับบริษัทในตลาดหางานนอกจากนั้นแล้ว กำหนดทิศทางหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคอีกด้วย

Any admin fields
Economics, Political Science, Business admin, Arts, Psyhology

4. Information System

วางแผนการดำเนินการของการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยการประสานงานกับผู้ใช้งาน (Users) เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการต่างๆเพื่อใช้ในธุรกิจของโตโยต้า และควบคุมดูแล ผู้ผลิตซอฟแวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ หรือ เน็ตเวิร์ค (Outsource Vendor) ให้พัฒนาซอฟแวร์ หรือติดตั้งให้ตรงตามความต้องการนั้นๆ โดยรวมถึงการทดสอบระบบดังกล่าวให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Computer Eng, Computer Science, MIS, IT related Mechatronic Eng

5. Internal Audit

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และสนับสนุนการพัฒนางานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโตโยต้าในภูมิภาคเอเชีย

MIS, Accounting, Computer relatedechatronic Eng

6. Internal Safety and Environment

บริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001, การควบคุมผู้รับเหมา การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Occupational health and safety, Environment

7. Legal

ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกฎหมายธุรกิจ การลงทุน การพิจารณาและตรวจร่างนิติกรรมสัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายแรงงาน การทำงานของคนต่างด้าว และใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้เกิดศักยภาพทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

Law